Levitski gradovi

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Levitski gradovi

Levitski gradovi[uredi]

21 1 Poglavari obitelji *levitskih predstaviše se svećeniku Eleazaru1, Jozui, sinu Nunovu, i poglavarima obitelji plemena sinova Izraelovih, 2 i govoriše im oni u Silu, u zemlji Kanaanu, govoreći: ” GOSPOD je propisao po posredništvu Mojsijevom da na se dade gradove sjedišta šnjihovim komunalima2 za našu stoku. “ 3 Na svojoj baštini, sinovi Izraelovi dadoše levitima slijedeće gradove šnjihovim komunalima prema zapovijedi GOSPODOVOJ. 4 Ždrijeb označi zadrugu Kehatita; tako, jedan dio tih levita, sinovi svećenika Aarona, primiše ždrijebom trinaest gradova plemena Juda, plemena Šimun, i plemena Benjamin. 5 Drugi sinovi Kehatovi primiše ždrijebom deset gradova od klanova plemena Efraim, od plemena Dan, i polu-plemena Manase. 6 Sinovi Geršon primiše ždrijebom trinaest gradova u Bašanu od klanova plemena Isakar, od plemena Ašer, od plemena Neftali i polu-plemena Manase. 7 Sinovi Merarijevi, prema svojim zadrugama, primiše dvanaest gradova plemena od Ruben, od plemena Gad i plemena Zabulon. 8 Sinovi Izraelovi dadoše levitima te gradove i njihove komunale ždrijebanjem kako to biješe propisao GOSPOD po posredništvu Mojsijevom. 9 Od plemena sinova Jude i plemena sinova Šimuna, on i dadoše slijedeće gradove koji će biti doznačeni po svojim imenima: 10 za sinove Aaronove, pripadajuće zadrugama Kehatita između sinova Levijevih - jer ždrijeb njima pripade kao prvima -, 11 oni dadoše Kiriat-Arbu, koji je Hebron u planini Judinoj, škomunalima koji ih okružuju - Arba bijaše otacAnokov1-. 12 Ali polja gradska i njegova sela, oni ih dadoše u vlasništvo Kalebu, sinu Jefunovu. 13 Oni dadoše sinovima svećenika Aarona kao gradove utočišta2 za ubojice: Hebron i njegove komunale, Livnu i njegove komunale, Eštemoau i njegova komunale, 15 Holon i njegove komunale, Devir i njegove komunale, 16 Ain3, Jutu i njene komunale, Bet-Šemeš i njegove komunale: to jest devet gradova uzetih od tih dvaju plemena. 17 Na pleme Benjaminovo: Gabaon i njegovi komunali, Geva i njegovi komunali, 18 Anatot i njegovi komunali, Almon i njegovi komunali: četiri grada. 19 Ukupno svećeničkih gradova, sinova Aaronovih: trinaest gradova i njihovi komunali. 20 Klanovi levitski drugih sinova Kehatskih primiše po ždrijebu gradove plemena Efraim. 21 Dade im se kao gradove utočišta za ubojice: Sišem i njegove komunale u planini Efraim, Gezer i njegovi komunali, 22 Kivsaim i njegovi komunali, Bet-Horon i njegovi komunali: to jest četiri grada. 23 Na pleme Dan: Elteke i njegovi komunali, Giobeton i njegovi komunali, 24 Ajalon i njegovi komunali, Gat-Rimon i njegovi komunali: to jest četiri grada . 25 Na polupleme Manase: Tanak i njegovi komunali, Gat-Rimon1 i njegovi komunali: to jest dva grada. 26 Ukupno gradova za klanove drugih sinova Kehatovih: deset šnjihovim komunalima. 27 Sinovima šonovim zadruga levitskih, dade se kao utočišta za ubojice u polu-plemenu Manasejevu: Golan u Bašanu sa svojim komunalima, Breštera i njegovi komunali: to jest dva grada. 28 U plemenu Isakar: Kišion i njegovi komunali, Daverat i njegovi komunali, 29 Jarmut i njegovi komunali, Ein-Ganim i njegovi komunali: to jest četiri grada. 30 U plemenu Ašer: Mišeal i njegovi komunali, Avdon i njegovi komunali, 31 Helkat i njegovi komunali, Rehov i njegovi komunali: to jest četiri grada. 32 U plemenu Neftali, dade im se kao gradove utočišta za ubojice: Kedeš u Galileji i njegovi komunali, Hamot-Dor i njegovi komunali, Kartan i njegovi komunali: to jest tri grada, 33 ukupno gradovi Geršonita prema njihovim zadrugama: trinaest gradova i njihovi komunali. 34 Drugim levitima klanova sinova Merarijevih, dade se na dio plemena Zabulonova: Jokneam i njegovi komunali,Karta i njegovi komunali, 35 Dimna1 i njegovi komunali, Nahalal i njegovi komunali; to jest četiri grada. 36 Na pleme Ruben2: Beser i njegovi komunali, 37 Kedemot i njegovi komunali, Mefat i njegovi komunali: to jest četiri grada. 38 Na pleme Gad, dade se kao gradove utočišta za ubojice: Ramot Galadski i njegovi komunali, Mahanaim i njegovi komunali, 39 Hešbon i njegovi komunali, Jazer i njegovi komunali; ukupno tih gradova: četiri. 40 Ukupno gradova pripalih ždrijebom drugim sinovima Merarijevim prema njihovim zadrugama, pripadajućih levitskim zadrugama: dvanaest gradova. 41Ukupno levitskih gradova u sred vlasništva sinova Izraelovih: 48 gradova i njihovi komunali. 42 Svaki od tih gradova bijaše okružen svojim komunalima; bijaše tako za sve te gradove. 43 GOSPOD dade Izraelu svu zemlju koju bijaše prisegao dati njihovim očevima; oni ju uzeše u posjed i tu se smjestiše. 44 GOSPOD im dodijeli mir sa svih strana, prema svemu što bijaše obećao njihovim očevima; nitko od njihovih neprijatelja ne mogaše im se oduprijeti; GOSPOD im izruči sve njihove neprijatelje. 45 Od svih izvrsnih riječi koje bijaše izrekao GOSPOD domu Izraelovom, ne uzmanjka niti jedna; sve se ispuniše.