Kuliko valja kraljeva brad

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Kuliko valja kraljeva brad
autor: nepoznat


Bil je jedan kralj. On zove svoji podložniki, neka sude, kuliko njegova brad valja. Ale ni mogel nidan ugonit, kuliko mu valja. Sad dojde red na jednoga staroga. On dojde kralju, ki mu reče, ako jutra neugoni, da će zgubit glavu. On projde žalostan doma. Kćer ga pita, da ča mu je, da j' tako žalostan.

- A moja kćerko, moram biti žalostan, da ti znaš, ča mi je, i ti biš bila sigurno žalostna.

- Ah, ne ćeš mi ti pomoć, - govori njoj on, - ma ću ti sejedno povedat. Bil san pu kralja, pa mi je rekal, ako do jutra nepovejen, kuliko njigova brada valja, da ću zgubit glavu.

- Pa se zato žalostite? - govori mu kćer. - Hote, hote! to je lahko ugonit. Hote kralju, pa mu recite ovako: Svitla kruno, vaša brad valja, kuliko va letu valjaju meseci srpanj, kolovoz i rujan.

Stari projde kralju i rača u tako.

- Dobro je, starče, - govori kralj, - ti si ugonil, kuliko mi brad valja; sad si glavu škaputal, ale leh da danas. Aš ako ovo ne učiniš, ča ti sad rečen, zgubi ćeš glavu. Jutra mi moraš doć va dvor ni nag ni obučen, ni bos ni obuven, ni hodeć ni jašuć.

Projde sad stari doma i još žalostinji, leh je čera bil. Kćer ga opet pita, da ča mu je, da j' tako žalostan.

- Kćerko moja, - govori njoj on, - moran bit žalostan, juta mi je zgubit glavu. Bil sam pu kralja, i rekal mi je, ako jutra nedojden va njegov dvor ni nag ni obučen, ni bos ni obuven, ni hodeć ni jašuć, da ću zgubit glavu. Vidiš, da iman dosti uzroka žalostit se.

- A ča bite se zato žalostili? To je jako lako učinit. Vi lipo budite na moru i jutra ćete poć k njemu, kako van je rekal.

Sad počme ona mrežu plest. Jutro dan obuče oca va tu mrežu od peti do glavi i da mu jednoga mićega oslića, neka njega uzjaše. I tako ni bil ni nag ni obučen, ni bos ni obuven, ni jašuć ni hodeć, aš su mu se nogi, kako j' bil oslić mići, po tlu motale. I tako dojde do prve straži i reče, neka ga pusti pred kralja.

- Kako bimo te takova pred kralja pustili? Hajd nazad!

Ale on govori, da mora pred kralja, aš da ga j' tako čera pozval. Straža ga pusti. A tako ga puste i druge straži. Dojde pred kralja, pa mu govori:

- Evo me, svitla kruno, kako ste zapovedali, da dojden.

Kralj se j' počel čudit, ki to more bit tako doomšljat, pa ga pita, da ki mu j' to povedal. A on mu govori, da se j' on to sam domislel.

- To ni istina, ti se toga sam zmislel nisi; leh mi moraš povedat ki te j' naputil.

Stari vidi, da ni druga, leh da mora povedat, pa reče, da ima doma jednu kćer, ka ga j' naputila.

- Kad je tvoja kćer tulika mudrica, - reče kralj, - to mi mora jutra dopeljati devet divajak divojak poštenih, a da imaju mleka; ako to ne učini, mora poginut.

Stari projde doma i opet je žalostan i niš ne govori.

- Ča van je opet, ćaće? Opet ste žalostni! Kako je?

- A dobro, kćerko, za me, leh za te je zlo. Kralj je rekal, kad si tulika mudrica, da mu moraš dopelati devet divojak poštenih, ale i tanto z mlekom, pa san za to žalostan.

- Zato se vi nemojte niš škrbet ni žalostit, ja ću jur učinit, da mi ne bude niš. Leh vi lezite, pa mučite.

Jutra dan kad je bilo, zame ona osam divojak, a sama je bila deveta, i idu na dvor. A prvo leh su išle tamo, reče njih, da te pred njih donet sakove hrani, a one neka niš ne jidu. Drugo da neka puste nju delat.

Kad su došle tamo, zapovedal je najprvo kralj, neka pred njih donesu sakakove hrani. Donesu, ale one nete da jidu, leh govori naša:

- Mi te hrani ne jimo, ni te, ni te.

- Da ča jiste? - zapita kralj.

- Niš ne ćemo jisti, leh salati, koj kroz srce rogi rastu.

Kralj pošalje po sen gradu pitat, ako ima takove salati. Ale takove salati ni. Kralj njin reče, da se takove salati ne more nać.

- Isto tako, kako se takove salati ne more nać, - reče staroga kćer, - ne more se nać ni divojka poštena a z mlekon.

- Jako si domišljata i pametna, - govori njoj kralj, - za to bin te rad za ženu. Ćeš poć za me?

- Zač ne? Ću.

- Ale se ne smeš va moji posli ni moj sud nikad pačat; aš, ako se bude pačala, protirat ću te doma.

- Dobro, - odgovori ona, - ja se ne ću va to niš pačat.

I oni se ožene.

Sad dojde jedan stari čovik na sud, koga su bili pokrivili, da je čovika ubil. On se brani i brani, da on toga ni učinil, al' mu sud ne veruje, leh ga osudi na smrt i reče mu, a će još leh jedanput na sud doć i to jutra. Ča će on, projde kraljice i reče njoj, tako i tako stvar pasiva; mene su nedužnoga odsudili na smrt. Kraljica vidi, da je prav, pa mu reče:

- Znaš ča, skuhaj lonac boba, pa kad budeš pred sudom jutra, počmi set. Kad te budu pitali, da ča delaš, reci njin, da bob seješ. Oni te tad reć, da kako moreš biti tako bedast, pa kuhan bob set, aš kuhan bob ne će narast. Ti onput reci: Kad more prav čovik glavu zgubit, valjda će moć i kuhan bob rast - i oni te ti oprostit i pitat te, ki te je naputil, a ti slobodno povej.

I stari tako učini. Dojde jutro dan pred sud i počme kuhan bob set. Oni mu se počmu čudit i smet, a on njin reče:

- Ča se čudite i smejete, ča kuhan bob sejem? A ne čudite se za to, a mora prav čovik glavu zgubit?

Sud ga sad odsudi za prava i se mu oprosti.

Kralj ga pak pita, da ki ga j' tako naputil, da tako dela. On mu pak poveje, da ga j' tako kraljica naputila. Kralj se razjadi, da ča se ona ima va njegov sud pačat, kad je prvo ženidbi obećala, da se ne će va niš njegovo pačat. I zazove su gospodu, da pred njimi kraljicu odsudi. Kad su se si skupili, govori njoj on:

- Kad si se va moj sud pačala, a obećala, si, da se pačat ne ćeš, to mi imaš do jutra dan poć z moje kući, a zet moreš sobun, ča god ti j' va dvoru najdražje; a večeras ćeš nas još put večeri dvorit.

Ona reče, da j' to se dobro.

Večera dojde na stol, ona jih dvori, a osobito naleva vino va žmulij i seh opije. Tako pijani si legnu i zaspu, a tako isto i kralj. Sad ona zame jedan lancun, zašije nutar kralja i zapoveje, neka njoj dopelju jednu karocu, da ide doma. Ona s kraljem va karocu, pa hajd doma! Kad se jutro dan kralj zbudi, gljeda okol sebe i pita da kade je, kako je mogal on simo doć? Kraljica mu reče, da ga j' ona dopeljala.

- Pa kako si ti mogla mene simo dopeljat? - počne on jadno govorit.

- Kako sam te mogla simo dopeljat? Lipo! Ti si mi rekal, neka gren ća i neka zamen, ča mi je va kuće najdraže. Ja nimam niš raje od tebe, pa san tebe zela.

Kralj vesel na to reče:

- Ženo moja, krivo san ti otel učinit, ale ti se se svojun pametum pomogla; hodi s manum nazad, budi mi žena i sudi slobodno, kuliko budeš otela.

Oni se valje povrnu i daju veli obed za veselje.

I mane su bili pozvali; gostil san se i veselil do mile volje, i tako, da mi j' od onput i sad glava teška.