Druga lista potomaka Benjaminovih

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Druga lista potomaka Benjaminovih

Druga lista potomaka Benjaminovih[uredi]

8 1 Benjamin porodi Belaa, svog prvorođenog, Ašbela drugog, Ahraa trećeg, 2 Noha četvrtog i Rafa petog. 3 Bela imade sinove: Adara, Gera, oca Ehudova, 4 Abišua, Namana, Ahoaha, 5 Gera, Šefutana i Hurama.
6 Evo sinova Ehudovih to su oni koji biše poglavari obitelji stanovnika Gevaa i iseliše u Manahat: 7 Naman, Ahija i Gera on je taj koji ih iseli i koji porodi Uza i Ahihuda.
8 Šaharaim imade sinove, u polju Moab, nakon što je otpustio svoje žene Hušimu i Baarau. 9 On porodi od Hodeše svoje žene: Jobaba, Sivia, Mešaa, Malkama, 10 Jeusa, Sakija i Mirma.To su njegovi sinovi, poglavari obitelji. 11 Od Hušime, on bijaše porodio Abituba i Elpala. 12 Sinovi Elpalovi: Eber, Mišeam i Šemed. On je taj koji izgradi Ono i Lod s njihovim okružjem.
13 Beria i Šema bijahu poglavari obitelji stanovnika Ajalona. Oni su ti kojinagnaše u biujeg stanovnike Gata.
14 Njihova braća bijahu Šašak i Jeremot.
15 Zebadija, Arad, Eder, 16 Mikael, Jišpa, i Joha: sinovi Beriavljevi.
17 Zebadija , Mešulam, Hizki, Heber, 18 Jišmeraj, Jizlija i Jobab; sinovi Elpalovi.
19 Jakim, Zikriu, Zabdi, 20 Elienaj, Siletaj, Eliel, 21 Adaja, Beraja i Šimrat: sinovi Šimejevi.
22 Jišpan, EberEliel, 23 Abdon, Zikri, Hanan, 24 Hananija, Elam, Antotija, 25 Fifdeja, i Penuel: sinovi Šašakovi.
26 Šamšeraj, Šeharija, Atalija, 27 Jarešija, Elija, i Zikri: sinovi Jerohamovi.
28 To bijahu poglavari obitelji, poglavari po njihovim rodoslovljima. oni stanovahu u Jeruzalemu.
29 U Gabaonu, stanovaše otac Gabaona, čija žena se zvaše Maaka, 30 njegov sin prvorođeni Abdon i Sur, Kiš, Baal, Nadab, 31 Gedor, Ahio, i Zeker. 32 Miklot porodi Šimea. Oni također, po primjeru svoje braće, stanovahu u Jeruzalemu s njima.